De volwaardige medische campus Jette sign now

De volwaardige medische campus te Jette.
Zo omschrijft de VUB graag haar faciliteiten naast een belangrijk groen hart van Brussel, het Laarbeekbos. Deze campus huist inderdaad wat algemeen omschreven wordt als de life sciences, namelijk de richtingen geneeskunde, farmacie, biomedische wetenschappen en de hogeschoolopleiding verpleegkunde. Ook kinesisten in spe brengen hier een niet onaardig uren door. Medische campus klopt dus wel degelijk... over volwaardige campus bestaan gezien de situatie van de voorbije 2 jaar echter gegronde twijfels.

Toegegeven dat de VUB in deze problematiek weinig schuld treft: wij zijn inderdaad maar het kleinere broertje van campus Etterbeek. Dat bepaalde voorzieningen onmogelijk blijken voor ons beperkter aantal studenten terwijl deze op de hoofdcampus wel verwezenlijkt kunnen worden, lijkt niet meer dan logisch. Wij vroegen in het kader van de potentiлle restaurantsluiting van vier jaar geleden dan ook bijvoorbeeld niet om een wok- of pasta-bar, enkel om een beperkte doch degelijke verderzetting van de dienstverlening. De VUB-overheid heeft vervolgens in deze zaak geluisterd naar de Jetse studenten en samen hebben we een optimaal plan kunnen uitwerken. Deze korte situatieschets ter illustratie dat de aangeklaagde ongelijkheid tussen de twee campussen niet te wijten is aan de universitaire instelling zelf.

Het probleem schuilt op een veel onschuldiger ogend niveau: dat van het BSG-gtgv, het orgaan dat nochtans аlle studenten van de VUB vertegenwoordigt, en haar uitwas BSG-AS, het orgaan dat de werking van de feestzalen verzekert. Een bondige uitleg van de voorgeschiedenis dringt zich op.

Beide campussen, Etterbeek zowel als Jette, beschikken sinds jaren een feestruimte ter ontspanning van de studenten, respectievelijk de BSG-zaal en de BOJ-zaal. Tot een kleine 6 jaar geleden gebeurde het bestuur van deze zalen volledig los van elkaar en waren er ook geen noemenswaardige problemen. Tot echter, gezien de groeiende nood om ook wettelijk in orde te zijn, geopteerd werd om de beide zalen gezamelijk te beheren. Dat het BSG, een veel groter orgaan dan het Jetse BOJ, na deze fusie de beherende functies op zich zou nemen beleed geen twijfel. Het budget van de BOJ-zaal werd volledig overgemaakt aan het BSG onder de belofte dat de zaal dit geld zou mogen gebruiken voor interne investeringen in de zaal.

Tot zover de theorie, wat volgt is de praktijk. De Jetse studenten werden niet evenredig vertegenwoordigd in de beheersraden, uitnodigingen tot vergaderingen inzake belangrijke beslissingen werden vaak pas de dag zelf doorgestuurd. Het argument dat je maar beschikbaar moest zijn, klonk vrij flauwtjes als je van de andere kant van Brussel komen moest. Over de jaren die volgden werd de ene na de andere verbouwing uitgevoerd in de BSG-zaal. Meermaals werd er een nieuwe toog geпnstalleerd, elke keer oogverblinderder en duurder dan de vorige. De afvalsverhaksel-installatie voor de toiletten bleek meer problemen te veroorzaken dan op te lossen en moest dan ook continu vervangen worden. De licht- en muziekinstallatie in de zaal werd steeds duurder en duurder, culminerend in een uitrusting een gemiddelde discotheek waardig en absoluut onevenredig met de beschikbare oppervlakte in de zaal. In het licht van deze verdiscotheking werd er ook een lounge-ruimte in de zaal geпncorporeerd waar de studenten konden chillen en relaxen. Uiteraard trok deze evolutie enkel een significante stijging van de criminaliteit op de Etterbeekse campus aan.

Ondertussen bleef de BOJ-zaal onveranderd, ondanks problemen met te zwakke geluidsvoorziening, schimmelende binnenmuren of chronisch overlopende toiletten. Ondanks alle gedane beloftes bleven een occasionele emmer verf of enkele liters goedkope bruine zeep de enige kosten dewelke het BSG bereid was te maken in de Jetse zaal. Hoewel het beheer van de zaal dankzij de inspanningen van verscheidene Jetse studenten en financiлle steun van de kringen nog mogelijk bleef, werd er langs verscheidene kanten reeds geopperd dat het BSG bij de overname van de BOJ-zaal enkel geпnteresseerd was in het uitknijpen van de laatste winsten ervan en dat zodra deze laatsten opgedroogd waren, de zaal alle bestaansrecht zou verliezen. Hoe profetisch deze woorden zouden blijken...

Begin vorig academiejaar bleek de BOJ-zaal plots onveilig te zijn, eenvoudig en kort gesteld omwille van een gebrek aan branddeuren en elektriciteitsproblemen. Dat deze zaken uiteraard al verscheidene jaren bekend waren behoeft weinig uitleg, maar plotseling bleken dit onoverwinnelijke problemen. Onmiddelijk werden van het BSG uit alle fuiven in de zaal verboden en enkel na veel gepalaver van onzentwege en de faculteit Geneeskunde en Farmacie uit konden er weer cantussen gehouden worden.

De VUB was vervolgens bereid om met een niet onaardig budget in de zaak tussen te komen om de zaal op orde te stellen en ook het UZ Brussel was bereid tot een welgekome geste. De VUB-overheid stelde slechts ййn voorwaarde tot het vrijmaken van het beloofde geld, namelijk inzage in de zogezegd gestolen BSG-AS boekhouding van enkele jaren geleden. Hoewel deze laatsten reeds langer een boekhouder onder de arm genomen hadden, bleek deze nochtans zeer eenvoudige (en tevens wettelijk verplichte) taak bijna een jaar tijd in beslag te nemen! Telkens werden de vertegenwoordigers van Jette met een nieuw kluitje in het riet gestuurd, tot uiteindelijk de boekhouding, onvolledig maar wel aanvaardbaar, afgeleverd werd... 2 weken voor het bouwverlof...

Ondertussen is in de zaal nog niets gewijzigd, maar we zijn meer dan blij dat de werken nu wel degelijk ingepland zijn en dat we hopelijk binnen afzienbare tijd opnieuw een bruikbare zaal zullen hebben. Wat ons echter stoort is de bijzonder hypocriete houding vanuit het BSG jegens de BOJ-zaal.

Volgens hen is het feit dat in Jette ьberhaupt nog canctussen mogen organiseerd worden een voorrecht waar we hen uiterst dankbaar voor mogen wezen. Aangezien wij, Jettenaren, niet lastig willen gaan doen over semantiek, zijn wij best bereid dit te negeren zolang we de zaal maar kunnen gebruiken. Echter blijkt nu weer plots dat de maatregel die in het leven geroepen was om onze belangrijkste fuiven, Openings TD en Eindejaars TD, te beschermen plots niet meer van toepassing is. De fuif na de doop van de Geneeskundige Kring van vrijdag 9 november moet nu plots maar doorgaan in de BSG-zaal, als we een fuif wensen natuurlijk.

Het akkoord betreffende deze fuiven met het BSG, waarin wij als organiserende kringen de deuren van de zaal voor de brandveiligheid wagewijd lieten open staan, stelde beheerder Dhr Devoldere (tevens verantwoordelijk voor het uitblijven zoniet het verwijnen van de eerder vermelde boekhouding) plots weer voor ernstige gewetensproblemen. Het moet een beslissing geweest zijn van de raad van bestuur van BSG-AS om deze fuif niet te laten doorgaan, een orgaan dat echter wel de laatste drie maand geen enkele keer is samengeroepen. Een nieuwe vergadering voor 9 november is onmogelijk en zelfs al niet is mij te verstaan gegeven dat het advies nog steeds negatief zou zijn. Jette moest zelf maar alles met de 37 verschillende VUB-organen verantwoordelijk rond de tafel gaan zitten.

Nu vragen wij U: is het logisch dat een Jets student de ganse stad Brussel moet doorkruisen voor een avondje ontspanning, dat terwijl er een potentieel alternatief iss op de eigen campus? Is het normaal dat een banaal studentenorgaan te Etterbeek tegen beter weten in de verbouwingen van de feestzaal op de andere campus vertraagt? En wat dienen we te zeggen tegen laatstejaarsstudenten uit het middelbaar op het Campus Event? Hetzelfde verhaaltje dat we al drie jaar moeten opdissen, dat er wel wat problemen zijn maar alles nu bijna in orde is? De geschiedenis leert ons anders...

Wij zijn de VUB-overheid uiteraard dankbaar voor het initiatief om de BOJ-zaal wettelijk op orde te stellen. Enkel willen wij met deze brief de situatie aanklagen dat het BSG, opgericht om аlle studenten van de VUB te vertegenwoordigen systematisch de Jetse studenten vergeet, tenzij het gaat om het opdwingen van overbodige regels. Als de huidige situatie in Etterbeek had plaats gevonden, als de BSG-zaal voor een jaar had moeten sluiten omwillen van geknoei met de boekhouding van een semi-professioneel orgaan, had het een wonder geheten dat dit niet de nationale pers had gehaald. Weerom blijkt de Jettenaar een nuchter en VUB-minnend man, maar dat zou niet mogen betekenen dat deze criminele praktijken mogen blijven voortduren.

In Jette verdient men evenzeer een geschikte onspanningsmogelijkheid, net als de studenten te Etterbeek. Als het BSG in de onwil blijft wentelen om het beheer van de BOJ-zaal hiertoe op een correcte en verantwoordelijke op zich te nemen, wordt het tijd dat zoals van oudsher de Jetse studenten zichzelf hiervoor organiseren. Als onze wensen en noden steeds ondergeschikt zijn aan de grillen van dit orgaan, wiens leden dolgedraaid door het eigen ego maar zeker niet weerhouden door enig gebrek aan kennis ter zake een ganse campus boycotten kunnen, kan de oplossing enkel een onverwijlde splitsing betekenen.

Sommigen vragen zich af waarom onder andere de inschrijvingen geneeskunde sinds vorig jaar sterk teruggelopen zijn, een Jettenaar kent het antwoord hierop echter maar al te goed.


Met studentikoze groeten van de vaak vergeten studentengemeenschap aan de andere kant van Brussel,

De Jetse studenten
26 oktober 2007

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Steve BrennanBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
Rector Van Camp

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets