STOP FRAGA: Nunca ma+s machismo e homofobia sign now

Ante as declaraciуns de Manuel Fraga Iribarne, presidente da Xunta de Galicia, nas que compara a sinceridade das persoas que respostan a unha enquisa electoral coa sinceridade das mulleres ao falaren da sъa vida sexual, as persoas abaixo asinantes esiximos:

1. A Manuel Fraga Iribarne, que retire esas declaraciуns e pida disculpas б cidadanнa galega por esa e anteriores manifestaciуns pъblicas de contido sexista ou homуfobo.

2. Aos partidos polнticos galegos, que condenen expresamente as declaraciуns do presidente da Xunta e que no novo Estatuto de Autonomнa de Galicia inclъan o seguinte punto: "As declaraciуns de contido sexista, racista ou homуfobo suporбn a inhabilitaciуn para exercer un cargo pъblico e o cese inmediato no seu cargo da persoa que as realice".

3. Facemos extensivo o segundo punto desta peticiуn aos partidos das outras comunidades autуnomas e aos de бmbito estatal, para que fagan o propio dentro do proceso aberto de reforma dos Estatutos de Autonomнa e da Constituciуn.

==================

Ante las declaraciones de Manuel Fraga Iribarne, presidente de la Xunta de Galicia, en las que compara la sinceridad de las personas que responden a una encuesta electoral con la sinceridad de las mujeres al hablar de su vida sexual, las personas abajo firmantes exigimos:

1. A Manuel Fraga Iribarne, que retire esas declaraciones y pida disculpas a la ciudadanнa gallega por esa y anteriores manifestaciones pъblicas de contenido sexista y homуfobo.

2. A los partidos polнticos gallegos, que condenen expresamente las declaraciones del presidente de la Xunta y que en el nuevo Estatuto de Autonomнa de Galicia incluyan el siguiente punto: "Las declaraciones de contenido sexista, racista o homуfobo supondrбn la inhabilitaciуn para ejercer un cargo pъblico y el cese inmediato en su cargo de la persona que las realice".

3. Hacemos extensivo el segundo punto de esta peticiуn a los partidos de las otras comunidades autуnomas y a los de бmbito estatal, para que hagan lo propio dentro del proceso abierto de reforma de los Estatutos de Autonomнa y de la Constituciуn.

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Donald BlackburnBy:
AnimalsIn:
Petition target:
Presidente da Xunta e partidos polнticos galegos

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets