Stop Mullah's Atomic Project sign now


فراخوان امضاي پتيسيون
متوقف كردن برنامه هسته ای رژيم حاکم بر ايران

اقاي محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي اتمي
خانم ها و آقايان وزراي خارجه كشورهاي عضو شورا ي حكام آژانس بين الملي اتمي
رونوشت به: روسای كشورهاي عضو شورا ي حكام آژانس بين الملي اتمي
رونوشت به: آقاي كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد

اینجانب و حمایت کنندگان اين متن، از شما خواستار پيگيري جدي التزامات قطعنامه آژانس بين المللي اتمي در مورد فعاليت هاي هسته اي رژيم حاكم برايران هستيم و به منظور جلوگيري ازدستيابي عاجل اين رژيم به سلاح هاي اتمي و كشتار جمعي وایجاد فاجعه هاي تروريستي ناشي از آن، ارجاع پرونده هسته اي اين رژيم به شوراي امنيت ملل متحد و محكوميت آن را درخواست ميكنيم.

شما مي دانيد كه امروز جهان بر اثر افشای نقشه هاي اتمي و فعاليت هاي ميكروبيو لوژيك ، شيميايي و موشك هاي بالستيك رژيم حاکم بر ایران بسیار و نگران و مضطرب شده است. نخستين قربانيان دستيابي نظام ولايت فقيه به بمب اتمي.و استفاده آن، مردم ايران هستند. پس وظيفه انساني خود مي دانيم خطرهاي ناشي از دستيابي و تسلط رژیم ملایان به سلاح هاي هسته اي را به شما، به مجامع انساندوست و مترقي بين المللي و به جهانيان بار ديگر به دلایل زیر ياد آور شويم:

1- رژيم اصلاح ناپذير حاکم بر ایران در نتيجه فقدان پايگاه مردمي، حكومتي غير قانوني محسوب مي شود. اعتقاد به ولایت فقیه یه عنوان عبور از فیلتر شرکت در انتخابات و شرط کاندیدا شدن، دلیل اثبات غیردمکراتیک بودن تمامی نمایشات انتخاباتی 25 سال گذشته در ایران است که با تحریم همه جانبه مردمی روبرو بوده است. بنابراین اين رژيم نماینده واقعی آراء و نظرات مردم ایران نبوده و نیست و بالطبع نمی تواند در مورد نياز يا عدم نياز كشور ايران به انرژي اتمي تصميم گيري کند.

2- رژيم بنیادگرای اسلامی حاکم بر ایران مدعي استفاده از تكنو لوژي به ظاهر صلح آميز انرژي اتمي است. اماهدف اصلي این رژیم دستيابي به سلاح هاي هسته اي است كه فقط در خدمت صدور واپس گرايي مذهبي و تروريسم در عراق و منطقه خاورمیانه و جهان به كار گرفته خواهد شد. ترديدي نبايد داشت كه تلاش رژيم براي دستيابي به تکنولوژی هسته اي و استفاده از چنين تسليحاتي، به منظور تثبیت و بقای نظام خود و صدور بنیادگرایی اسلامی است.

3- رژيم حاکم بر ایران از مخفي كاري در پروژه هسته ای خود و از توسل به عدم سياست شفاف در قبال التزامات قطعنامه آژانس ببن المللي در 25 سپتامبر 2004 هدف ديگري جز حصول فرصت بيشتر براي عملي ساختن قريب الوقع طرح هاي هسته اي که همانا دستيابي به تسليحات هسته ای و بمب اتمي است، ندارد.

4- دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران كه تا كنون بيش از پنجاه بار در مجمع عمومي و كميسيون حقوق بشر ملل متحد محكوم شده است، با دستيابي به تسليحات اتمي، تثبيت و تحكيم می شود. تثبت رژیم به نوبه خود افزايش دستگيري ها، شكنجه و اعدام مخالفين و دگر انديشان در ايران را به دنبال خواهد داشت. لازم به ذکر است که رژیم حاکم، حکومتی است كه قانون اساسي بي مانندش به گونه اي آشكار در بسياري از موارد، نمونه چشمگير چگونگي نقض كليه مفاد منشور بین المللی حقوق بشر است.

5- خطر انتشار مواد رادیو اکتیو ناشی از فعالیتهای هسته ای و سرایت آلودگی های همه جانبه و کشنده آن مردم ایران را نگران کرده است. خطر نشت و انتشار مواد رادیو اکتیو مضاف بر روند فعلی فزاینده تخريب و آلودگي محيط زيست است. روند نابودي منابع ملي و طبيعي و حراج ذخاير نفت و گاز در حاكميت ملایان حاکم بر ایران به گونه اي است كه پيامدهاي زيانبار آن، راه توسعه پایدار و سازندگي مدرن مورد نياز جامعه ايران برای نسلهای آینده را نيز محدود و مختل مي كند. از اینرو مردم ایران حق دارند که در مقابل پروژه هسته ای رژیم حاکم بر ایران مبارزه کنند و این تلاشها بدون شک در راستای نگرانیهای جامعه جهانی در مورد فعالیتهای هسته ای رژیم آخوندی نیز هست.

6- تلاش و مبارزه براي جلوگيري از دستيابي رژيم حاکم بر ایران به سلا ح هاي هسته اي و موشك هاي باليستيك، پاسخي است شايسته به اضطراب روزافزوني كه در اين رابطه در كشور هاي جهان گسترش مييابد، زيرا تجربه نشان داده است که هر گونه اعتماد به رژيم فريبكار جمهوري اسلامي در مذاكره و گفتگو در مورد كنترل و توقف فعاليت هاي هسته اي تاکنون با شكست روبرو شده است. بدون تردید اعتماد و دادن فرصت به آخوندهای حاکم بر ایران، خطري در بر خواهد داشت كه مردم جهان بايد هز ينه آنرا بپردازند.

بنابراین ما هر گونه سازش و زد و بند با رژیم تروریستی حاکم بر ایران را در زمينه انرژي و تسليحات هسته اي، محكوم مي كنيم.
اصرار رژیم حاکم بر ایران براي دستيابي به بمب اتم، كابوس عمومي حمله نظامي کشورهای خارجی به خاك ايران را افزايش مي دهد که بدون شک بر علیه منافع ملی ایرانیان است. در مقابل کشاندن پرونده هسته ای رژیم به شورای امنیت و فشار بیشتر بر آن، عامل بازدارنده ای در مسیر رسیدن به تسلیحات هسته ای توسط رژیم ایران و در نتیجه کاهش احتمال دخالت نظامی خارجی خواهد بود. بنابراين تصديق مي كنيد كه انگيزه ما امضا كنندگان اين درخواست هماهنگ است با تلاش شما و خواست انسان هايي كه به صلح جهاني و همزيستي مسالمت آميز و به منشور بین المللی حقوق بشر پايبند هستند.
با احترام،

دکتر مهندس کاظم موسوی زاده
تحليلگر و محقق مسائل اکولوژی - سياسی، برلين
14 اکتبر 2004


پشتیبانان:
آرمان نجم، كارگردان ( برلين)، داريوش شکوف، كارگردان (برلين)، رامين مولائي فيلم پرداز( برلين)، دکتر مهدی روسفيد، شيميست (برلين)، رضا نژاد، مدير تاسيسات (برلين)


Dr. ElBaradei, the Honorable Chief of the International Atomic Energy Agency:

We, the petitioners, ask you to follow up the required items on the last IAEA resolution regarding the Iranian regimes nuclear activities. Also, we insist that the Iranian regimes nuclear case be sent to the United Nations Security Council in order to prevent the urgent danger of reaching nuclear weapon capability and weapons of mass destruction.

You are aware that today the international community is anxious about the Iranian regimes chemical, microbiological, and ballistic missile programs. The Iranian people will be the first victims of the potential development and usage of an atomic bomb by their government. Therefore, we feel responsible to notify you, the international community, and the progressive minded people around the world of the following:

1- The hardliner regime in Iran does not represent the majority of reform-minded Iranian citizens. There has not been a single democratically held election in 25 years and, if the international community does not act, this course may, tragically, continue.
2- The Islamic fundamentalist regime of Iran claims that its nuclear project will only be used for peaceful purposes. In reality, however, their nuclear capability will most likely be used for creating weapons of mass destruction that, in turn, will facilitate the exportation of Islamic fundamentalism.
3- The regime, with this clandestine project, is only buying time and distracting the international community in order to reach the capability to enrich Uranium and develop significant weaponry.
4- The government has been condemned more than 50 times in the General Assembly of United Nation and the U.N. Human Rights Commission for human rights violations in the last 25 years. Their nuclear capability will only stabilize their utter lack of respect for human rights. The number of executions and the likelihood of torture upon dissidents are liable to rise if the international community remains indifferent.
5- The destruction and pollution of the environment has increased under this regime and may even worsen. In addition, the Iranian people are deeply concerned regarding the dangers of leaking radioactive material, which could devastate any hope of sustainable development for future generations of Iranians and their neighbors.

We condemn any agreement with the ruling clerics of Iran with regard to their possession of nuclear weapons. We feel that the Iranian regimes persistence in obtaining nuclear weaponry will increase the likelihood of intervention from foreign nations. This possibility of a military attack can only be described as a nightmare for the Iranian people. Pressuring the Iranian government and sending its case to the United Nations Security Council could be a preventive and cautionary measure that may restrain the regime from achieving their desired nuclear capability. We cannot make our intentions and purpose for this petition anymore transparent. We hope that our concerns are heeded and, more importantly, acted upon. The safety and security of the Iranian people and the people of the world are, today, at great risk. But with the help and commitment of all those struggling for peace, human rights, and freedom around the world, we may be able to put an end to nuclear ambitions for rogue states.

Dr.Ing. Kazem Moussavi Zadeh,
Political-Ecology Analyst
October 14, 2004

Supporters:
Arman Nadjm, film maker (Berlin), Daryoush shokof, film maker (Berlin), Ramin Molai, film maker Berlin, Dr. Mehdi Rosefid, chemist (Berlin), Reza Nejad, facility manager (Berlin)

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in, otherwise register an account for free then sign the petition filling the fields below.
Email and the password will be your account data, you will be able to sign other petitions after logging in.

Privacy in the search engines? You can use a nickname:

Attention, the email address you supply must be valid in order to validate the signature, otherwise it will be deleted.

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Shoutbox

Who signed this petition saw these petitions too:

Sign The Petition

Sign with Facebook
OR

If you already have an account please sign in

Comment

I confirm registration and I agree to Usage and Limitations of Services

I confirm that I have read the Privacy Policy

I agree to the Personal Data Processing

Goal
0 / 50

Latest Signatures

No one has signed this petition yet

Information

Sean BradshawBy:
Justice, rights and public orderIn:
Petition target:
Dr. ElBaradei

Tags

No tags

Share

Invite friends from your address book

Embed Codes

direct link

link for html

link for forum without title

link for forum with title

Widgets